Leren leren is een vaardigheid die leerlingen niet zomaar verwerven tijdens hun schoolloopbaan. In de eerste plaats wordt in elk vak aandacht besteed aan leren leren. Elke leerkracht is immers coach en creëert uitdagende leeromgevingen voor alle leerlingen. Verder ondersteunen we het leerproces door een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding en door een dagelijkse inzet van alle schoolmedewerkers voor een positief leerklimaat. Onze school wil op deze geïntegreerde manier elke leerling doen uitblinken in leren. Dit is een continu proces van groeien en verbeteren. Hiervoor ontwikkelde de school een leerlijn leren leren met aandacht voor een stijgende zelfredzaamheid van elke leerling in nieuwe leeromstandigheden.

Naast aandacht voor het leerproces van de leerling biedt de school uitgebreide ondersteuning op het vlak van studiekeuze. Deze start al bij de jaarlijkse ontvangst van leerlingen uit het zesde leerjaar van de basisscholen uit de regio. Het contact met de hogere jaren trekken we door in het tweede jaar wanneer de leerlingen de bovenbouwscholen een bezoekje brengen. Onze laatstejaars krijgen dan weer voldoende kans om te proeven van het hoger onderwijs, onder andere tijdens onze Meet & Study- avond. Verder bieden we voor leerlingen en ouders diverse en gerichte studiekeuze-info via individuele gesprekken, oudercontacten, advies van de klassenraad en tijdens studie-infobeurzen.

In alle eerste leerjaren A is er 1 uur breed leren leren opgenomen in de lessentabel (uitgezonderd in het keuzegedeelte Latijn).

In ‘breed leren leren’ leren onze leerlingen hoe leerstof te verwerken. Daar komt heel wat bij kijken, bijvoorbeeld ‘Hoe gebruik ik mijn agenda als echt hulpmiddel?’ of ‘Hoe maak ik een goede studieplanning?’. We leren hen ook inzicht krijgen in verschillende leerstijlen en ze oefenen een aantal methodes in zoals ‘mindmapping’ of OVUR (Oriënteren, Voorbereiden, Uitvoeren, Reflecteren). Breed leren leren is wel meer dan een ‘apart vak’, het is een hulp voor alle andere vakken waar de leerlingen onder meer de aangeleerde OVUR-methode toepassen. Zo ontdekken ze gaandeweg hoe ze het beste leren.

Leren zien we heel breed. Daarom is er ook een onderdeel computervaardigheid. In het bijzonder schenken we aandacht aan het correct gebruik van Smartschool, het intern communicatieplatform van onze school. We willen onze leerlingen bovendien leren studeren én leren leven. Zo oefenen we ook sociale vaardigheden: we leren onze leerlingen hoe ze beter kunnen omgaan met anderen en met hun omgeving. Nieuw vanaf het schooljaar 2015-2016: elke leerling van het eerste leerjaar A leert schaken! Ook dit draagt positief bij tot de verdere ontwikkeling van onze leerlingen.

In de B-stroom volgen we de leerlingen van heel nabij op. Via aangepaste leermethoden en lesvormen worden de tekorten uit de basisschool weggewerkt. Wanneer de leerlingen slagen in het eerste leerjaar B ontvangen ze het getuigschrift basisonderwijs.

Zowel in het eerste als in het tweede jaar focussen we op een sterke studiebegeleiding van de leerlingen. Een grote hulp hierbij is de planagenda waarmee de leerlingen gestimuleerd worden hun studiewerk per week te plannen. In de aanloop van een grote toetsenperiode besteden de vakleerkrachten hier nog meer aandacht aan. Zo stellen ze samen met de leerlingen een studieplanning op en drie weken voor de examens bezorgen ze hen leerstofoverzichten. Lesonderwerpen, taken en toetsen kunnen de leerlingen terugvinden in de digitale agenda op Smartschool.

Naast leren leren in de vakken is er de mogelijkheid werkwinkels leren leren bij te wonen onder begeleiding van de leerlingenbegeleider. Indien nodig volgen leerlingen ook individuele studiebegeleiding waarbij er meer op maat gewerkt kan worden.

Verder bieden we leerlingen met een taalachterstand over de middag ‘preteaching Frans en/of Nederlands’ aan. In de plaats van achteraf via inhaallessen tekorten weg te werken, oefenen we in kleine groepjes met deze leerlingen vooraf een deel van de leerstof in zodat ze zich een stuk zekerder voelen in de les.

Tot slot is er nog een extra ondersteuning mogelijk via huiswerkbegeleiding. Dit organiseren we tweemaal per week, 1 lesuur onmiddellijk na schooltijd. De studiebegeleiding verloopt dan in kleine groepjes. Toegang tot de huiswerkbegeleiding kan na advies van de klassenraad.

We willen onze leerlingen nog meer verdiepend en zelfsturend leren leren zodat ze gaandeweg ontdekken welke leercompetenties meer leiden tot studiesucces en hoe ze hier sterker kunnen in worden. In de tweede graad is de betrokkenheid van de klassenleraar nog sterk aanwezig met geleidelijk aan meer aandacht voor individuele noden. Bedoeling is de leerlingen een eigen manier van efficiënt plannen te leren ontdekken en te leren bijsturen.

We stimuleren onze leerlingen in hun zoektocht naar een eigen efficiënte studiemethode via een aantal doelgerichte initiatieven. In de eerste plaats is er blijvende aandacht voor leren leren in iedere les. Zo is er aandacht voor gerichte feedback na een evaluatie en is er naar analogie van de eerste graad in vele vakken aandacht voor methodieken zoals OVUR. Ons digitaal platform Smartschool zetten we consequenter in als leeromgeving voor onder meer extra oefeningen, projectwerking en leerpaden. We werken verder met de digitale agenda waar leerlingen en ouders lesonderwerpen, taken en toetsen kunnen terugvinden. In combinatie met de planagenda biedt dit iedere leerling een mogelijkheid zijn of haar studie per week en op langere termijn te plannen.

Om de leerlingen verder te helpen bij de ontwikkeling van hun studievaardigheden, richten we leerateliers in. In deze reeks van inhoudelijke leersessies oefenen we specifieke onderdelen van het studeren in. Het aanbod kan variëren naar gelang de nood. Zo organiseren we leerateliers rond ‘plannen’, ‘structureren, schematiseren en samenvatten’, ‘memoriseren en herhalen’, ‘concentratie’, enz. De leerateliers staan open voor alle leerlingen, maar ook de klassenraad kan leerlingen stimuleren een reeks leerateliers te volgen. In het derde leerjaar van de bso-tso-school organiseren we zelfs een hele voormiddag leerateliers voor alle derdejaars.

Net zoals in de eerste graad kunnen de leerlingen van de tweede en derde graad bso en tso huiswerkbegeleiding volgen. Op twee avonden in de week begeleiden leerkrachten leerlingen bij het studeren van hun lessen tegen de volgende dag, om op die manier voor elk vak de juiste studiemethode onder de knie te krijgen. Vaak wordt de huiswerkbegeleiding ook gebruikt om de aangeleerde methode uit de leerateliers toe te passen op eigen cursusmateriaal. Leerlingen worden naar de huiswerkbegeleiding doorverwezen door de klassenraad, de leerlingenbegeleiding of op vraag van de ouders en de leerling zelf.

In de aso-school begeleiden leerlingen elkaar in hun eigen leerproces via het systeem van peer tutoring. Peer tutoring is een vorm van samenwerkend leren, waarbij leerlingen uit eenzelfde klas elkaar helpen bij de verwerking van leerstof. Op vrijwillige basis gaat de tutor (= medeleerling die begeleiding geeft) samenzitten met de tutee (= medeleerling die begeleiding vraagt) rond concrete problemen met leerstof. Op die manier begeleiden leerlingen elkaar in hun leerproces, met voordelen voor zowel tutor als tutee. In de tweede graad volgt de klassenleraar deze peer tutoring strikt op door leerlingen aan te duiden en te controleren of er leerstofonderdelen zijn waar sommige leerlingen het moeilijk mee hebben. In de derde graad wordt de peer tutoring opgestart door de klassenleraar, maar nemen de leerlingen zelf meer initiatief. De school stelt per graad één dag in de week een lokaal ter beschikking over de middag voor de peer tutoring.

Om meer zicht te krijgen op de eigen studievaardigheden en motivatie vullen de leerlingen van het vijfde jaar een online zelfreflectietest in, de Leerstijlen-en Motivatie(LeMo)test. De leerlingen krijgen dan feedback en concrete tips aangereikt over hun studiemethode en leermotivatie. De gegevens die te halen zijn uit de LeMo-test worden, waar nodig, gebruikt tijdens klassenraden en op oudercontacten. Eventueel volgt er verdere individuele studiebegeleiding via een leercoach. Net zoals het digitaal instrument ‘Klaar voor hoger onderwijs’, waarmee onze zesdejaars aan de slag gaan, sensibiliseert de LeMo-test onze leerlingen over de verwachtingen die het hoger onderwijs stelt op het vlak van leervaardigheden. ‘Klaar voor hoger onderwijs’ voegt daar nog studiekeuze-, ICT- en taalcompetenties aan toe.

Tot slot kunnen de leerlingen van de tweede en de derde graad rekenen op individuele studiebegeleiding. Hier bekijkt de leerlingenbegeleiding de studiemethode van de leerling aan de hand van een studiewijzer en wordt gefocust op de persoonlijke talenten en werkpunten.