• Grieks-wiskunde

MEER INFORMATIE

In deze studierichting combineer je je interesse en talent voor taal met je capaciteiten voor wiskunde. De kennis die je de vorige vier jaren hebt opgedaan wat taalstudie betreft, pas je nu toe op de lectuur van grote Griekse dichters, filosofen, redenaars en toneelauteurs die aan de basis liggen van de wereldliteratuur. Dankzij taal-, literatuur- en cultuurreflectie zal je de klassieke maatschappij en het Griekse mens- en wereldbeeld nauwkeurig leren kennen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan lectuur- en cultuurtransfer, historische vergelijking en
actualisering zodat je op kritische wijze de huidige samenlevingen leert begrijpen. De intense taalbenadering die met de lectuur van origineel Grieks gepaard gaat, werkt bevorderend voor je taalvaardigheid en je algemeen taalinzicht. Het uitgebreid programma van 6 lestijden wiskunde vormt in deze richting de tweede belangrijke component. Via de deelvakken algebra, meetkunde, statistiek, analyse en kansrekening kom je tot een hoog niveau van algemeenheid en abstractie.

De logische vooropleiding in de 2e graad aso is de richting Grieks-Latijn. Je hebt daarbij bij voorkeur 5 uren wiskunde gevolgd.

Aangezien deze richting een brede, algemene vorming biedt op taalkundig-literair en op wetenschappelijk vlak, is ook het toekomstige studieaanbod bijzonder ruim. Alle professionele en academische bachelor-opleidingen en de in het verlengde liggende master-opleidingen zijn mogelijk, zowel in de menswetenschappelijke richtingen als in de exact wetenschappelijke.

Sedert het schooljaar 2016-2017 bieden we onze zesdejaars via een brede waaier aan keuzevakken de mogelijkheid om zelf een uur van hun lessenpakket in te vullen. Het diverse aanbod bestaat uit Economie voor de burger, Psychologie, Spaans, Programmeren, Verbreding wiskunde, Filosofie, Wetenschappen voor wetenschappers en Kunstlab. Met dit initiatief willen we inspelen op wat onze jongeren nodig hebben als verantwoordelijke burgers van de toekomst: interactie, autonomie, betrokkenheid, competentie en participatie. Daarnaast beogen we de studiemotivatie te verhogen en de stap naar het hoger onderwijs toe te verkleinen. We sluiten bovendien aan bij het jaarlijks verslag van de onderwijs-inspectie 2016. Hierbij een fragment:

"De Onderwijsspiegel besteedt dit jaar extra aandacht aan het welbevinden van de leerlingen op school. De meeste leerlingen in Vlaanderen geven zichzelf en hun school een goed rapport. Oudere leerlingen gaan minder graag naar school en tonen minder interesse in wat ze leren. Leerlingen vragen meer inspraak en vinden dat ze te weinig feedback krijgen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gebruikt deze conclusies bij de hervormingen van het onderwijs.”

Verder willen we niet bij de pakken blijven zitten wanneer onderwijsexpert Prof. Kris Van den Branden zich kritisch uitlaat over de aangekondigde hervorming van het secundair onderwijs.

"Hoeveel secundaire scholen zullen de keuze-uren en vrije ruimte gebruiken voor het opzetten van vakoverstijgende projecten, waarbij leerlingen competenties van diverse vakken moeten combineren om echte problemen te leren oplossen? Hoeveel secundaire scholen benutten de keuze-uren om het 20ste-eeuwse verkokerde hokjes- en vakjesdenken te doorbreken?[…] Hoeveel secundaire scholen zullen hun leerlingen de kans bieden om samen met andere leerlingen (ook die van andere klassen, studierichtingen en leerjaren) leerervaringen op te bouwen?"

Wij gaan alvast als school de uitdaging aan. Mede via het gevarieerde pakket keuzevakken voor 6 aso menen we inderdaad bij te dragen tot een eigentijdser, krachtiger, effectiever en rechtvaardiger secundair onderwijs.

LESSENTABEL

Leervakken5e6e
Aardrijkskunde 11
Biologie 11
Chemie 11
Duits 11
Engels 22
Esthetica 1-
Frans 33
Fysica 22
Geschiedenis 22
Godsdienst 22
Grieks 44
Keuzevak -1
Lichamelijke opvoeding 22
Nederlands 44
Wiskunde 66