• Economie-wiskunde

MEER INFORMATIE

In de component economie verwerf je inzicht in economisch-maatschappelijke problemen. De theoretische leerinhouden bestaan uit twee luiken. Enerzijds komen algemene economische thema’s aan bod zoals prijsvorming op de onderscheiden marktvormen, inkomensvorming en –verdeling, BBP, werking van het geldsysteem, economische bewegingen, enz. Anderzijds worden in een vijftal bedrijfseconomische thema’s de verschillende aspecten van het ondernemen belicht en dit vanuit een moderne stakeholdervisie. In het projectuur economie wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om de opgedane theoretische kennis in de praktijk te brengen. Zij starten een ‘small business project’ op en als kers op de taart volgt dan in het zesde jaar een seminarieweek.
Wiskunde vormt de tweede belangrijke component van deze studierichting. Het spreekt voor zich dat deze algemeen vormende richting ook een belangrijk pakket moderne talen aanbiedt.

Je komt uit een richting economie 5 u wiskunde. Indien je uit een andere richting komt, is het aangewezen dat je in de tweede graad een aso-richting met 5u wiskunde volgde. Bovendien is het aan te bevelen dat je eind augustus de ‘instapcursus’ economie volgt. Het spreekt voor zich dat je interesse hebt voor actuele economische problemen, logisch en kritisch kunt denken en een uitgesproken aanleg hebt voor wiskunde.

Alle masteropleidingen die in het verlengde liggen van de vooropleiding (bijv. TEW, handelsingenieur, handelswetenschappen, industrieel ingenieur, ...)

Sedert het schooljaar 2016-2017 bieden we onze zesdejaars via een brede waaier aan keuzevakken de mogelijkheid om zelf een uur van hun lessenpakket in te vullen. Het diverse aanbod bestaat uit Economie voor de burger, Psychologie, Spaans, Programmeren, Verbreding wiskunde, Filosofie, Wetenschappen voor wetenschappers en Kunstlab. Met dit initiatief willen we inspelen op wat onze jongeren nodig hebben als verantwoordelijke burgers van de toekomst: interactie, autonomie, betrokkenheid, competentie en participatie. Daarnaast beogen we de studiemotivatie te verhogen en de stap naar het hoger onderwijs toe te verkleinen. We sluiten bovendien aan bij het jaarlijks verslag van de onderwijs-inspectie 2016. Hierbij een fragment:

"De Onderwijsspiegel besteedt dit jaar extra aandacht aan het welbevinden van de leerlingen op school. De meeste leerlingen in Vlaanderen geven zichzelf en hun school een goed rapport. Oudere leerlingen gaan minder graag naar school en tonen minder interesse in wat ze leren. Leerlingen vragen meer inspraak en vinden dat ze te weinig feedback krijgen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gebruikt deze conclusies bij de hervormingen van het onderwijs.”

Verder willen we niet bij de pakken blijven zitten wanneer onderwijsexpert Prof. Kris Van den Branden zich kritisch uitlaat over de aangekondigde hervorming van het secundair onderwijs.

"Hoeveel secundaire scholen zullen de keuze-uren en vrije ruimte gebruiken voor het opzetten van vakoverstijgende projecten, waarbij leerlingen competenties van diverse vakken moeten combineren om echte problemen te leren oplossen? Hoeveel secundaire scholen benutten de keuze-uren om het 20ste-eeuwse verkokerde hokjes- en vakjesdenken te doorbreken?[…] Hoeveel secundaire scholen zullen hun leerlingen de kans bieden om samen met andere leerlingen (ook die van andere klassen, studierichtingen en leerjaren) leerervaringen op te bouwen?"

Wij gaan alvast als school de uitdaging aan. Mede via het gevarieerde pakket keuzevakken voor 6 aso menen we inderdaad bij te dragen tot een eigentijdser, krachtiger, effectiever en rechtvaardiger secundair onderwijs.

LESSENTABEL

Leervakken5e6e
Aardrijkskunde 11
Biologie 11
Chemie 11
Duits 11
Economie 44
Engels 22
Esthetica 1-
Frans 33
Fysica 11
Geschiedenis 22
Godsdienst 22
Keuzevak -1
Lichamelijke opvoeding 22
Nederlands 44
Project economie 11
Wiskunde 66