• Economie-moderne talen

MEER INFORMATIE

In de component economie verwerf je inzicht in economisch-maatschappelijke problemen. De theoretische leerinhouden bestaan uit twee luiken. Enerzijds komen algemene economische thema’s aan bod zoals prijsvorming op de onderscheiden marktvormen, inkomensvorming en –verdeling, BBP, werking van het geldsysteem, economische bewegingen, enz. Anderzijds worden in een vijftal bedrijfseconomische thema’s de verschillende aspecten van het ondernemen belicht en dit vanuit een moderne stakeholdersvisie. In het projectuur economie wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om de opgedane theoretische kennis in de praktijk te brengen. Zij starten een “small business project’”op en als kers op de taart volgt dan in het zesde jaar een seminarieweek. Het spreekt voor zich dat in deze richting de verschillende moderne talen een belangrijke plaats innemen.(Frans 4u, Engels 3u, Duits 3u) Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan een brede theoretische basis als aan de ontwikkeling van vaardigheden.

Je komt uit een richting Economie (4/5 u wiskunde). Indien je een niet-economische aso-richting volgde, kun je instromen mits het volgen van een instapcursus eind augustus. Het spreekt voor zich dat je interesse hebt voor actuele economische problemen, logisch en kritisch kunt denken en aanleg hebt voor talen.

Alle professionele bacheloropleidingen en voor de extra gemotiveerden een masteropleiding die in het verlengde ligt van de vooropleiding (bv. handels- en bestuurswetenschappen, communicatiewetenschappen,…).
De drempel naar studies zoals handelswetenschappen kan verlaagd worden door grote inzet en een goed eindresultaat voor het keuze-uur wiskunde.

Sedert het schooljaar 2016-2017 bieden we onze zesdejaars via een brede waaier aan keuzevakken de mogelijkheid om zelf een uur van hun lessenpakket in te vullen. Het diverse aanbod bestaat uit Economie voor de burger, Psychologie, Spaans, Programmeren, Verbreding wiskunde, Filosofie, Wetenschappen voor wetenschappers en Kunstlab. Met dit initiatief willen we inspelen op wat onze jongeren nodig hebben als verantwoordelijke burgers van de toekomst: interactie, autonomie, betrokkenheid, competentie en participatie. Daarnaast beogen we de studiemotivatie te verhogen en de stap naar het hoger onderwijs toe te verkleinen. We sluiten bovendien aan bij het jaarlijks verslag van de onderwijs-inspectie 2016. Hierbij een fragment:

"De Onderwijsspiegel besteedt dit jaar extra aandacht aan het welbevinden van de leerlingen op school. De meeste leerlingen in Vlaanderen geven zichzelf en hun school een goed rapport. Oudere leerlingen gaan minder graag naar school en tonen minder interesse in wat ze leren. Leerlingen vragen meer inspraak en vinden dat ze te weinig feedback krijgen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gebruikt deze conclusies bij de hervormingen van het onderwijs.”

Verder willen we niet bij de pakken blijven zitten wanneer onderwijsexpert Prof. Kris Van den Branden zich kritisch uitlaat over de aangekondigde hervorming van het secundair onderwijs.

"Hoeveel secundaire scholen zullen de keuze-uren en vrije ruimte gebruiken voor het opzetten van vakoverstijgende projecten, waarbij leerlingen competenties van diverse vakken moeten combineren om echte problemen te leren oplossen? Hoeveel secundaire scholen benutten de keuze-uren om het 20ste-eeuwse verkokerde hokjes- en vakjesdenken te doorbreken?[…] Hoeveel secundaire scholen zullen hun leerlingen de kans bieden om samen met andere leerlingen (ook die van andere klassen, studierichtingen en leerjaren) leerervaringen op te bouwen?"

Wij gaan alvast als school de uitdaging aan. Mede via het gevarieerde pakket keuzevakken voor 6 aso menen we inderdaad bij te dragen tot een eigentijdser, krachtiger, effectiever en rechtvaardiger secundair onderwijs.

LESSENTABEL

Leervakken5e6e
Aardrijkskunde 11
Duits 33
Economie 44
Engels 33
Frans 44
Geschiedenis 22
Godsdienst 22
Lichamelijke opvoeding 22
Natuurwetenschappen 22
Nederlands 44
Project economie 11
Verbreding wiskunde of ander keuzevak -1
Verbreding wiskunde of esthetica 1*-
Wiskunde 33

* Verbreding wiskunde: voor de leerlingen die kiezen voor 3 + 1 u wiskunde
* Esthetica: voor de leerlingen die kiezen voor 3u wiskunde