• Grieks-Latijn

MEER INFORMATIE

Met de studie van Grieks en Latijn worden je taalvaardigheden en je taalinzicht verder uitgediept en je literaire ontwikkeling bevorderd. De kennis die je de vorige vier jaren hebt opgedaan wat taalstudie betreft, pas je nu toe op de lectuur van grote klassieke dichters, filosofen, redenaars en toneelauteurs die aan de basis liggen van de wereldliteratuur. Het leesniveau van de originele teksten stimuleert je logisch denken en je kritische zin. Dankzij taal-, literatuur- en cultuurreflectie zal je de klassieke maatschappij en het antieke mens- en wereldbeeld nauwkeurig leren kennen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan lectuur- en cultuurtransfer, historische vergelijking en actualisering zodat je op kritische wijze de huidige samenlevingen leert begrijpen.

De logische vooropleiding in de 2e graad aso is de richting Grieks-Latijn met 4 of 5 uren wiskunde. Aangezien de klemtoon in de richting Grieks-Latijn 3e graad op taal, literatuur en cultuur ligt, beschik je best over een degelijke aanleg en een grote interesse voor deze studieonderdelen.

Hoewel de vaardigheden en attitudes die je via de richting Grieks-Latijn opdoet, nuttig zijn voor alle verdere studies, zijn zuivere wiskundig-wetenschappelijke opleidingen niet evident. Logische verdere uitwegen zijn vooral te situeren in studierichtingen met een taalkundig en menswetenschappelijk karakter zoals talen, geschiedenis, cultuurwetenschappen, onderwijs, rechten, pedagogie, psychologie, journalistiek en dergelijke.

Sedert het schooljaar 2016-2017 bieden we onze zesdejaars via een brede waaier aan keuzevakken de mogelijkheid om zelf een uur van hun lessenpakket in te vullen. Het diverse aanbod bestaat uit Economie voor de burger, Psychologie, Spaans, Programmeren, Verbreding wiskunde, Filosofie, Wetenschappen voor wetenschappers en Kunstlab. Met dit initiatief willen we inspelen op wat onze jongeren nodig hebben als verantwoordelijke burgers van de toekomst: interactie, autonomie, betrokkenheid, competentie en participatie. Daarnaast beogen we de studiemotivatie te verhogen en de stap naar het hoger onderwijs toe te verkleinen. We sluiten bovendien aan bij het jaarlijks verslag van de onderwijs-inspectie 2016. Hierbij een fragment:

"De Onderwijsspiegel besteedt dit jaar extra aandacht aan het welbevinden van de leerlingen op school. De meeste leerlingen in Vlaanderen geven zichzelf en hun school een goed rapport. Oudere leerlingen gaan minder graag naar school en tonen minder interesse in wat ze leren. Leerlingen vragen meer inspraak en vinden dat ze te weinig feedback krijgen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gebruikt deze conclusies bij de hervormingen van het onderwijs.”

Verder willen we niet bij de pakken blijven zitten wanneer onderwijsexpert Prof. Kris Van den Branden zich kritisch uitlaat over de aangekondigde hervorming van het secundair onderwijs.

"Hoeveel secundaire scholen zullen de keuze-uren en vrije ruimte gebruiken voor het opzetten van vakoverstijgende projecten, waarbij leerlingen competenties van diverse vakken moeten combineren om echte problemen te leren oplossen? Hoeveel secundaire scholen benutten de keuze-uren om het 20ste-eeuwse verkokerde hokjes- en vakjesdenken te doorbreken?[…] Hoeveel secundaire scholen zullen hun leerlingen de kans bieden om samen met andere leerlingen (ook die van andere klassen, studierichtingen en leerjaren) leerervaringen op te bouwen?"

Wij gaan alvast als school de uitdaging aan. Mede via het gevarieerde pakket keuzevakken voor 6 aso menen we inderdaad bij te dragen tot een eigentijdser, krachtiger, effectiever en rechtvaardiger secundair onderwijs.

LESSENTABEL

Leervakken5e6e
Aardrijkskunde 11
Duits 11
Engels 22
Esthetica 1-
Frans 33
Geschiedenis 22
Godsdienst 22
Grieks 44
Keuzevak -1
Latijn 44
Lichamelijke opvoeding 22
Natuurwetenschappen 22
Nederlands 44
Spaans 11
Wiskunde 33