• Humane wetenschappen

MEER INFORMATIE

De studierichting Humane wetenschappen is een aso-richting, die je een brede algemene vorming biedt en je voorbereidt op hoger onderwijs. In het vak Cultuurwetenschappen bestudeer je cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Je maakt er kennis met economie, recht, filosofie, media en kunst. Je ontwikkelt een gevoeligheid voor kunst en andere cultuuruitingen (vb. jongerenculturen, media ...). In het vak Gedragswetenschappen staat de mens als individu en het samenleven van mensen in de maatschappij centraal. Je maakt er kennis met een aantal visies op mens en samenleving vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, vooral uit de psychologie en de sociologie. Zo bestudeer je de levensloop van de mens vanuit verschillende invalshoeken. Verder leer je zelf bepaalde maatschappelijke of culturele fenomenen onderzoeken a.h.v. onderzoeksvaardigheden. Je leert hoe je een enquête, een interview, een observatie, een literatuuronderzoek…uitvoert. Via de projectwerking krijg je deze onderzoeksvaardigheden verder onder de knie. Je leert zelfstandig werken. Je creativiteit en je kritische zin kan je hier kwijt. Je leert je te oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken. De onderzoeksresultaten en conclusies verwerk je tot een rapport.

Je bent een aso-leerling: je ziet studeren niet enkel als een opgave, maar ook als een uitdaging; je bent bereid de werkelijkheid kritisch te bestuderen vanuit een theoretische benadering; je bent emotioneel en sociaal intelligent; je hebt een ruime interesse voor de actualiteit, cultuur, mens en maatschappij; je wil persoonlijke standpunten leren innemen en verwoorden; je wil actief luisteren naar de meningen van anderen.

Studies zoals pedagogisch, sociaal, psychologisch, paramedisch hoger onderwijs, kunstonderwijs en communicatiewetenschappen zijn voor de hand liggende vervolgopleidingen.
Aan de universiteit sluiten opleidingen zoals psychologie, sociologie, communicatie- en politieke wetenschappen, geschiedenis of criminologie aan bij de opleiding humane wetenschappen.

Sedert het schooljaar 2016-2017 bieden we onze zesdejaars via een brede waaier aan keuzevakken de mogelijkheid om zelf een uur van hun lessenpakket in te vullen. Het diverse aanbod bestaat uit Economie voor de burger, Psychologie, Spaans, Programmeren, Verbreding wiskunde, Filosofie, Wetenschappen voor wetenschappers en Kunstlab. Met dit initiatief willen we inspelen op wat onze jongeren nodig hebben als verantwoordelijke burgers van de toekomst: interactie, autonomie, betrokkenheid, competentie en participatie. Daarnaast beogen we de studiemotivatie te verhogen en de stap naar het hoger onderwijs toe te verkleinen. We sluiten bovendien aan bij het jaarlijks verslag van de onderwijs-inspectie 2016. Hierbij een fragment:

"De Onderwijsspiegel besteedt dit jaar extra aandacht aan het welbevinden van de leerlingen op school. De meeste leerlingen in Vlaanderen geven zichzelf en hun school een goed rapport. Oudere leerlingen gaan minder graag naar school en tonen minder interesse in wat ze leren. Leerlingen vragen meer inspraak en vinden dat ze te weinig feedback krijgen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gebruikt deze conclusies bij de hervormingen van het onderwijs.”

Verder willen we niet bij de pakken blijven zitten wanneer onderwijsexpert Prof. Kris Van den Branden zich kritisch uitlaat over de aangekondigde hervorming van het secundair onderwijs.

"Hoeveel secundaire scholen zullen de keuze-uren en vrije ruimte gebruiken voor het opzetten van vakoverstijgende projecten, waarbij leerlingen competenties van diverse vakken moeten combineren om echte problemen te leren oplossen? Hoeveel secundaire scholen benutten de keuze-uren om het 20ste-eeuwse verkokerde hokjes- en vakjesdenken te doorbreken?[…] Hoeveel secundaire scholen zullen hun leerlingen de kans bieden om samen met andere leerlingen (ook die van andere klassen, studierichtingen en leerjaren) leerervaringen op te bouwen?"

Wij gaan alvast als school de uitdaging aan. Mede via het gevarieerde pakket keuzevakken voor 6 aso menen we inderdaad bij te dragen tot een eigentijdser, krachtiger, effectiever en rechtvaardiger secundair onderwijs.

LESSENTABEL

Leervakken5e6e
Aardrijkskunde 11
Cultuurwetenschappen 33
Duits 11
Engels 22
Esthetica 1-
Frans 33
Gedragswetenschappen 33
Geschiedenis 22
Godsdienst 22
Keuzevak -1
Lichamelijke opvoeding 22
Natuurwetenschappen 22
Nederlands 44
Project humane wetenschappen 22
Verbreding wetenschappen 11
Wiskunde 33