• Latijn-wiskunde

MEER INFORMATIE

In deze studierichting ligt de klemtoon op de studie van Latijn en wiskunde. Via de studie van het Latijn kom je in contact met de wortels van onze westerse beschaving. De grammaticale kennis die je de afgelopen vier jaar hebt verworven, pas je nu toe bij het lezen van klassieke teksten. Zo leer je via de studie van antieke cultuur, recht, filosofie, retoriek en poëzie niet alleen de Romeinse samenleving doorgronden, maar zo ook de huidige grote maatschappelijke vraagstukken beantwoorden. In Latijn-wiskunde krijg je naast Latijn een uitgebreid pakket wiskunde.(6uur)

De logische vooropleidingen zijn de richtingen Latijn of Grieks-Latijn in de tweede graad aso. Bij de aanvang van de derde graad heeft de leerling degelijke basiscompetenties opgebouwd voor Latijn en de hele basisvorming. Hij/zij heeft zodoende de basiskennis, vaardigheden en attitudes om de brede algemene vorming verder uit te diepen, en daarbij de klemtoon te leggen op het (klassiek-)taalkundig-literaire. Verder bezit de leerling degelijke basiscompetenties voor en interesse in wiskunde.

Deze aso-studierichting bereidt je in principe niet voor op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat je na deze vorming kiest voor een academische of een professionele bachelor met aansluitend een masteropleiding. Hierbij heb je de keuze uit een breed studieaanbod. De studiekeuzeactiviteiten in de derde graad zullen je hierover voldoende informeren.

Sedert het schooljaar 2016-2017 bieden we onze zesdejaars via een brede waaier aan keuzevakken de mogelijkheid om zelf een uur van hun lessenpakket in te vullen. Het diverse aanbod bestaat uit Economie voor de burger, Psychologie, Spaans, Programmeren, Verbreding wiskunde, Filosofie, Wetenschappen voor wetenschappers en Kunstlab. Met dit initiatief willen we inspelen op wat onze jongeren nodig hebben als verantwoordelijke burgers van de toekomst: interactie, autonomie, betrokkenheid, competentie en participatie. Daarnaast beogen we de studiemotivatie te verhogen en de stap naar het hoger onderwijs toe te verkleinen. We sluiten bovendien aan bij het jaarlijks verslag van de onderwijs-inspectie 2016. Hierbij een fragment:

"De Onderwijsspiegel besteedt dit jaar extra aandacht aan het welbevinden van de leerlingen op school. De meeste leerlingen in Vlaanderen geven zichzelf en hun school een goed rapport. Oudere leerlingen gaan minder graag naar school en tonen minder interesse in wat ze leren. Leerlingen vragen meer inspraak en vinden dat ze te weinig feedback krijgen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gebruikt deze conclusies bij de hervormingen van het onderwijs.”

Verder willen we niet bij de pakken blijven zitten wanneer onderwijsexpert Prof. Kris Van den Branden zich kritisch uitlaat over de aangekondigde hervorming van het secundair onderwijs.

"Hoeveel secundaire scholen zullen de keuze-uren en vrije ruimte gebruiken voor het opzetten van vakoverstijgende projecten, waarbij leerlingen competenties van diverse vakken moeten combineren om echte problemen te leren oplossen? Hoeveel secundaire scholen benutten de keuze-uren om het 20ste-eeuwse verkokerde hokjes- en vakjesdenken te doorbreken?[…] Hoeveel secundaire scholen zullen hun leerlingen de kans bieden om samen met andere leerlingen (ook die van andere klassen, studierichtingen en leerjaren) leerervaringen op te bouwen?"

Wij gaan alvast als school de uitdaging aan. Mede via het gevarieerde pakket keuzevakken voor 6 aso menen we inderdaad bij te dragen tot een eigentijdser, krachtiger, effectiever en rechtvaardiger secundair onderwijs.

LESSENTABEL

Leervakken5e6e
Aardrijkskunde 11
Biologie 11
Chemie 11
Duits 11
Engels 22
Esthetica 1-
Frans 33
Fysica 22
Geschiedenis 22
Godsdienst 22
Keuzevak -1
Latijn 44
Lichamelijke opvoeding 22
Nederlands 44
Wiskunde 66