• Moderne talen-wiskunde

MEER INFORMATIE

Deze studierichting combineert een taalkundige en literaire vorming met een diepgaande studie van wiskunde. Je krijgt een grondig pakket Frans(4u), Engels(3u) en Duits(3u). Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan een brede theoretische basis, als aan de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Met een uitgebreid programma van zes lestijden vormt wiskunde de tweede belangrijke component in deze studierichting. Via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening kom je tot een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.

De logische vooropleidingen zijn de studierichtingen van de tweede graad aso met 5 u wiskunde. Bij de aanvang van de derde graad heeft de leerling degelijke basiscompetenties opgebouwd voor de hele basisvorming, in het bijzonder voor moderne talen en wiskunde. Hij/zij heeft zodoende de basiskennis, vaardigheden en attitudes om de brede algemene vorming verder uit te diepen, en daarbij de klemtoon te leggen op het taalkundig-culturele en het wiskundige. De leerling is nieuwsgierig naar Nederlandstalige en anderstalige literatuur, film en muziek. Hij wil met plezier Nederlandstalige en anderstalige romans, kortverhalen, artikels, luisterfragmenten en films lezen of beluisteren, begrijpen en becommentariëren

Deze studierichting is een breed algemeen vormende doorstroomrichting die voorbereidt op academische of professionele bacheloropleidingen in allerlei domeinen: wiskunde, (para)medische studies, taalkundige en andere alfawetenschappelijke richtingen. Daarna kunnen in principe alle masteropleidingen die in het verlengde liggen van de vooropleiding gevolgd worden.

Sedert het schooljaar 2016-2017 bieden we onze zesdejaars via een brede waaier aan keuzevakken de mogelijkheid om zelf een uur van hun lessenpakket in te vullen. Het diverse aanbod bestaat uit Economie voor de burger, Psychologie, Spaans, Programmeren, Verbreding wiskunde, Filosofie, Wetenschappen voor wetenschappers en Kunstlab. Met dit initiatief willen we inspelen op wat onze jongeren nodig hebben als verantwoordelijke burgers van de toekomst: interactie, autonomie, betrokkenheid, competentie en participatie. Daarnaast beogen we de studiemotivatie te verhogen en de stap naar het hoger onderwijs toe te verkleinen. We sluiten bovendien aan bij het jaarlijks verslag van de onderwijs-inspectie 2016. Hierbij een fragment:

"De Onderwijsspiegel besteedt dit jaar extra aandacht aan het welbevinden van de leerlingen op school. De meeste leerlingen in Vlaanderen geven zichzelf en hun school een goed rapport. Oudere leerlingen gaan minder graag naar school en tonen minder interesse in wat ze leren. Leerlingen vragen meer inspraak en vinden dat ze te weinig feedback krijgen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gebruikt deze conclusies bij de hervormingen van het onderwijs.”

Verder willen we niet bij de pakken blijven zitten wanneer onderwijsexpert Prof. Kris Van den Branden zich kritisch uitlaat over de aangekondigde hervorming van het secundair onderwijs.

"Hoeveel secundaire scholen zullen de keuze-uren en vrije ruimte gebruiken voor het opzetten van vakoverstijgende projecten, waarbij leerlingen competenties van diverse vakken moeten combineren om echte problemen te leren oplossen? Hoeveel secundaire scholen benutten de keuze-uren om het 20ste-eeuwse verkokerde hokjes- en vakjesdenken te doorbreken?[…] Hoeveel secundaire scholen zullen hun leerlingen de kans bieden om samen met andere leerlingen (ook die van andere klassen, studierichtingen en leerjaren) leerervaringen op te bouwen?"

Wij gaan alvast als school de uitdaging aan. Mede via het gevarieerde pakket keuzevakken voor 6 aso menen we inderdaad bij te dragen tot een eigentijdser, krachtiger, effectiever en rechtvaardiger secundair onderwijs.

LESSENTABEL

Leervakken5e6e
Aardrijkskunde 11
Biologie 11
Chemie 11
Duits 33
Engels 33
Esthetica 1-
Frans 44
Fysica 22
Geschiedenis 22
Godsdienst 22
Keuzevak -1
Lichamelijke opvoeding 22
Nederlands 44
Wiskunde 66