• Sportwetenschappen

MEER INFORMATIE

Als aso-studierichting biedt de opleiding Sportwetenschappen je een brede algemene vorming die je voorbereidt op hoger onderwijs. Door een sterke wetenschappelijke ondersteuning krijg je meer inzicht in de relatie sport, beweging en gezondheid. De vijf bewegingsdomeinen atletiek, balspelen, zwemmen, gymnastiek, ritmische en expressieve vorming maken deel uit van het sportaanbod dat in deze derde graad nog uitgebreid wordt met omnisport. Naast de wetenschappelijke en sportieve ontwikkeling worden in deze studierichting ook de sociale en communicatieve vaardigheden sterk ontwikkeld.

Leerlingen die opteren voor de richting sportwetenschappen dienen oriënteringsproeven af te leggen in de verschillende sportdisciplines. De resultaten hiervan worden nadien met de ouders en leerling besproken op een feedbackmoment. Ook peilen we mondeling en/of schriftelijk naar de motivatie en verwachtingen van de leerling. Alle informatie daaromtrent kan u hier downloaden

Inschrijven voor de orienteringsproeven is verplicht via deze link.

Je beschikt over een goede motoriek, een goede aanleg voor wetenschappelijke vakken,een grote bereidheid om naast de sportvakken regelmatig te studeren voor de theoretische vakken, een voldoende fysische en mentale weerbaarheid en voldoende doorzettingsvermogen. Je bent bereid om rekening te houden met kritische opmerkingen en daaruit te leren ,je sportieve vaardigheden voortdurend te verfijnen, je te verbeteren en je te verdiepen in verschillende sportdisciplines en met iedereen van de klasgroep samen te werken tijdens de lessen en de meerdaagse stages.

De richting Sportwetenschappen bereidt je in principe niet voor op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat je na deze vorming kiest voor een academische of professionele bachelor met eventueel aansluitend een masteropleiding. Hierbij heb je de keuze uit een breed studieaanbod.

Sedert het schooljaar 2016-2017 bieden we onze zesdejaars via een brede waaier aan keuzevakken de mogelijkheid om zelf een uur van hun lessenpakket in te vullen. Het diverse aanbod bestaat uit Economie voor de burger, Psychologie, Spaans, Programmeren, Verbreding wiskunde, Filosofie, Wetenschappen voor wetenschappers en Kunstlab. Met dit initiatief willen we inspelen op wat onze jongeren nodig hebben als verantwoordelijke burgers van de toekomst: interactie, autonomie, betrokkenheid, competentie en participatie. Daarnaast beogen we de studiemotivatie te verhogen en de stap naar het hoger onderwijs toe te verkleinen. We sluiten bovendien aan bij het jaarlijks verslag van de onderwijs-inspectie 2016. Hierbij een fragment:

"De Onderwijsspiegel besteedt dit jaar extra aandacht aan het welbevinden van de leerlingen op school. De meeste leerlingen in Vlaanderen geven zichzelf en hun school een goed rapport. Oudere leerlingen gaan minder graag naar school en tonen minder interesse in wat ze leren. Leerlingen vragen meer inspraak en vinden dat ze te weinig feedback krijgen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gebruikt deze conclusies bij de hervormingen van het onderwijs.”

Verder willen we niet bij de pakken blijven zitten wanneer onderwijsexpert Prof. Kris Van den Branden zich kritisch uitlaat over de aangekondigde hervorming van het secundair onderwijs.

"Hoeveel secundaire scholen zullen de keuze-uren en vrije ruimte gebruiken voor het opzetten van vakoverstijgende projecten, waarbij leerlingen competenties van diverse vakken moeten combineren om echte problemen te leren oplossen? Hoeveel secundaire scholen benutten de keuze-uren om het 20ste-eeuwse verkokerde hokjes- en vakjesdenken te doorbreken?[…] Hoeveel secundaire scholen zullen hun leerlingen de kans bieden om samen met andere leerlingen (ook die van andere klassen, studierichtingen en leerjaren) leerervaringen op te bouwen?"

Wij gaan alvast als school de uitdaging aan. Mede via het gevarieerde pakket keuzevakken voor 6 aso menen we inderdaad bij te dragen tot een eigentijdser, krachtiger, effectiever en rechtvaardiger secundair onderwijs.

LESSENTABEL

Leervakken5e6e
Aardrijkskunde 21
Biologie 22
Chemie 22
Duits 11
Engels 22
Esthetica 1-
Frans 33
Fysica 22
Geschiedenis 22
Godsdienst 22
Keuzevak -1
Nederlands 44
Sport 66
Wiskunde 44