In onze school staat elke leerling centraal. Met 33 afstudeerrichtingen bieden we een waaier aan van kwalitatieve opleidingsmogelijkheden. Zo kunnen alle leerlingen vlot doorstromen naar hoger onderwijs of naar een uitdagende job. Vanuit de 7 kernwaarden van het opvoedingsproject en geïnspireerd door onze christelijke visie, begeleiden we jongeren op hun weg. Een warm en verbindend schoolklimaat, waar iedereen alle kansen krijgt tot leren, leven én samenleven, is het resultaat van samenwerking tussen school, leerlingen en ouders. Info daaromtrent vind je in het schoolreglement en de engagementsverklaring die ouders bij het begin van het schooljaar ondertekenen.

Opvoedingsproject

Vanuit onze christelijke inspiratie geloven we dat alle leven uniek is en dus absoluut respect verdient. Respectvol handelen vloeit voort uit verbondenheid met zichzelf, de andere en zijn omgeving. Investeren in verbondenheid draagt bij tot individueel en maatschappelijk welzijn.

We leren leerlingen respectvol en bewust omgaan met zichzelf. We leren hen ook respectvol omgaan met anderen. De school is hiervoor de ideale oefenplaats. Hierbij ervaren we de andere als verschillend maar gelijkwaardig. Het bijbrengen van een ecologisch bewustzijn vormt de basis voor een respectvolle omgang met natuur en milieu. Tenslotte willen wij jongeren kansen bieden om zich te verbinden met de diepere dimensie en zin van ons bestaan.

Wij verwachten dat iedereen constructief bijdraagt tot een verbonden schoolklimaat. Iedereen werkt mee om in onze school ruimte te creëren waarin men zichzelf, de andere/het (A)andere respectvol kan ontmoeten.

Opvoeden tot volwassenheid is opvoeden tot verantwoordelijkheid.

In onze school willen we jongeren telkens opnieuw kansen geven om die verantwoordelijkheid te beleven en te oefenen, aangepast aan hun leeftijd en hun reeds verworven vaardigheden. Leerlingen krijgen ruimte om zichzelf te ontwikkelen. We laten jongeren de consequenties van het eigen handelen inzien en doen hen stilstaan bij het maken van juiste keuzes. In die verantwoordelijkheid willen we hen niet alleen zichzelf laten ontmoeten, maar ook ruimte geven om verantwoordelijk te leren omgaan met de anderen en de samenleving.

Zin voor verantwoordelijkheid uit zich in betrokkenheid. We kiezen voor een participatieve stijl die mensen ‘inschakelt’, geen bevoogdende stijl die mensen ‘uitschakelt’.

Elke leerling verdient onze persoonlijke aandacht.

Vanuit deze persoonsgerichte aanpak geven we leerlingen de kans zich maximaal te ontplooien. Zorg betekent aandacht hebben voor grenzen en beperkingen in elke jongere. Het betekent evenzeer dat we kwaliteiten en sterktes bevestigen en versterken. Succeservaringen zetten immers aan tot actief leren.

Wij vragen aan alle medewerkers dat zij hun handelen afstemmen op de eigenheid van elke leerling en zo bijdragen tot een geest van geborgenheid, vertrouwen en aanmoediging. We stimuleren jongeren om zorg te dragen voor elkaar. Ook als collega’s gaan we zorgzaam met elkaar om.

We willen een school zijn die kwaliteitsvol onderwijs biedt.

We streven de hoogst mogelijke kwaliteit na in alles wat we doen en helpen zo jongeren het beste uit zichzelf te halen, zowel wat leren leren, leren leven als leren samen-leven betreft.

Kwaliteit vraagt deskundigheid. Elke medewerker wordt verondersteld deze deskundigheid op peil te houden, te verbreden en te verdiepen door permanente vorming.

Wij geloven in de inspirerende kracht van het positieve. Wij zijn een organisatie waar enthousiasme kansen creëert en aanzet tot dynamiek.

We geloven dat de snel veranderende samenleving nieuwe mogelijkheden biedt. Problemen dagen ons uit om samen op zoek te gaan naar oplossingen. Het geloof in het positieve inspireert ons om gedreven met jonge mensen samen te werken. Hierbij richten we ons op de kwaliteiten van leerlingen, veel meer dan op hun tekorten. Fouten maken mag, zolang men bereid is eruit te leren. Jonge mensen bevestigen in het goede geeft hen zelfvertrouwen, brengt een positief zelfbeeld bij en doet hen groeien.

Samen met alle medewerkers creëren we een hartelijke sfeer waarbinnen we constructief en waarderend omgaan met elkaar.

Onze school zet jongeren aan tot een open levenshouding die hen toelaat onbevooroordeeld en onbevangen in de wereld te staan.

Deze openheid willen we realiseren in ons dagelijks omgaan met elkaar. Medewerkers, leerlingen en directie kunnen elkaar in openheid ont-moeten en met elkaar de dialoog aangaan. Iedereen is bereid om van de andere te leren en op zijn beurt de andere van hem/haar te laten leren. We willen als school geen eiland zijn in de maatschappij maar samenwerken met partnerorganisaties in onze directe en verre omgeving.

Respect en verdraagzaamheid zijn kenmerkend voor een open geest. We wensen open te staan voor ieders eigenheid en willen iedereen in zijn anders-zijn waarderen en laten groeien.

Als dynamische organisatie willen we regelmatig kritisch stilstaan bij alles wat we doen en ons oriënteren op ontwikkeling en groei.

Wij willen inspelen op de pedagogische en maatschappelijke veranderingen om ons heen. We onderzoeken de noodzaak van elke vernieuwing en gaan na welke meerwaarde deze vernieuwing onze organisatie biedt. Innoveren is een cyclisch proces van kiezen, realiseren en evalueren. Op die manier dragen we zorg voor een toekomstgericht onderwijs. Wij nodigen iedereen uit mee te zoeken naar en mee te werken aan vernieuwing. Dit is een permanent proces. Onze organisatie is nooit af.

Zorg op College-O.-L.-V.-ten-Doorn

Zowel leerlingen als ouders kunnen terugvallen op een sterk uitgebouwd zorgnet in onze school. Een heel team, gaande van directies, coördinatoren, leerlingbegeleiders, opvoeders van de secretariaten, leerkrachten… staat dagelijks klaar om te luisteren, te sturen, op te vangen en te begeleiden. De klassenleraar is hierbij een belangrijke schakel, zowel in de ondersteuning van de leerling als in de communicatie met de ouders. Alle jongeren van onze school krijgen de aandacht die ze nodig hebben. Dat kan u uitgebreid nalezen in onze zorgvisietekst. Sommige leerlingen hebben wat meer aandacht of extra zorg nodig. Voor leerlingen met speciale leernoden stellen we in overleg met ouders en de klassenraad een samenwerkingsovereenkomst op met compenserende maatregelen op maat (bijvoorbeeld apart examenlokaal, compenserende software, extra tijd).